55+ Nét effe angers
Centrum voor
psychosociale hulpverlening
begeleiding en activering
thuis   onze visie   zorg aanbod   in beeld   contact

onze visie

Révita biedt begeleiding, bemiddeling en psychosociale hulpverlening in groepsverband én in de thuissituatie. Werkvelden die bij elkaar aansluiten, maar elkaar ook overlappen.

Psychosociale hulpverlening is gericht op de problemen die zich voordoen tussen mensen en hun omgeving. Het begrip omgeving heeft daarbij een ruime betekenis. Het formuleren van de hulpvraag is afhankelijk van de overtuigingen, wensen, emoties, gedrag, handelwijze en sociale vaardigheden van de cliënt. Daarbij hangt het functioneren in de samenleving af van de wisselwerking tussen psychisch welbevinden én sociale vaardigheden. Daaraan wordt tijdens de begeleiding door Révita veel aandacht besteed. Met zijn (on)mogelijkheden leert de cliënt in zijn eigen belevingswereld om te gaan met problemen.

Met concrete en informatieve ondersteuning verleent Révita hand- en spandiensten die het bestaan van de cliënt verbeteren. Ook verschaft Révita informatie over maatschappelijke en sociale voorzieningen, die van belang zijn voor de cliënt.

Onderzoek en rapportage: De situatie van de cliënt wordt na een gezamenlijke verkenning in kaart gebracht. Hieruit wordt een rapportage opgesteld, dat als advies dient voor instanties, die vaak voor de betrokkene belangrijke beslissingen moeten nemen.

Signalering, belangenbehartiging en preventie: Mensen kunnen de dupe worden van tekorten in regelingen en voorzieningen of van gebreken in het functioneren van personen of organisaties. Die signalen dienen opgepikt te worden.

Belangenbehartiging, een vorm van pleitbezorging, heeft als doel verandering te brengen in de gesignaleerde tekorten of mistoestanden. Onder preventie vallen die activiteiten, die het doel hebben problemen te voorkomen.

Révita legt de nadruk op de mogelijkheden van de cliënt. Het doel is laagdrempelig en haalbaar. De voldoening van het behalen van het doel is daardoor des te groter. Hetprobleem hoeft niet persé opgelost te worden. Belangrijk is dat er een zekere mate van verlichting van het probleem ontstaat, zodat de cliënt weer verder kan. Continuïteit is zeer belangrijk evenals vaste begeleiders, zodat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan.

Het doel van psychosociale hulpverlening, begeleiding en bemiddeling is mensen bewust laten worden van hun situatie. Vanuit die persoonlijke situatie neemt de cliënt beslissingen en leert hij ook gebruik te maken van de mogelijkheden, die zijn situatie biedt. De begeleiding biedt de cliënt ondersteuning bij het bereiken van zijn doelen. Het is van grote betekenis dat, gerelateerd aan eigen omstandigheden en mogelijkheden, de cliënt uiteindelijk zo zelfstandig en onafhankelijk als mogelijk zijn leven vorm gaat geven.